Biking around Europe – Motion BMX Team Tour 2010

What do you think?